Prawo odstąpienia od umowy - Prawo zwrotu

1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży za Sprzedawcą ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8 niniejszego paragrafu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie podając dane niezbędne do zwrotu pieniędzy za towar (imię, nazwisko, nr. konta) bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy (do pobrania tutaj – kliknij).

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar o ile to możliwe wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres: F.H. „MAW s.c. M.A. Wąchal”  z filią w Łodzi, al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź.

6. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym w granicach zwykłego zarządu zakupionym Towarem (np. wynikającym z konieczności przymierzenia lub innego sprawdzenia towaru). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.

8. Konsument zobowiązany jest ponieść koszty związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, jeżeli wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. W wypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towarów - Reklamacja

1. Jeżeli zakup Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę, dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

2. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady Towarów można kierować na adres: F.H. „MAW s.c. M.A. Wąchal” z filią w Łodzi 90-418, Al. Kościuszki 23/25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@strefasukienek.pl, a w przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę również przy użyciu formularza kontaktowego.

3. Jeśli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może od Umowy Sprzedaży odstąpić albo zażądać obniżenia ceny. Jednakże Konsument nie może od Umowy Sprzedaży odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedawcę lub naprawiony, chyba że wady są nieistotne.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. Jeżeli Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży z powodu wady Towaru, strony Umowy Sprzedaży powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia

6. Jeżeli Konsument żąda obniżenia ceny z powodu wady Towar, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

7. Jeżeli Sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł Konsument.

Pobierz formularz reklamacji:

Formularz reklamacji


 

DARMOWA WYSYŁKA

 

GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

 

CHĘTNIE DORADZIMY