REGULAMIN sklepu internetowego strefasukienek.pl

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Administrator; Usługodawca; Sprzedawca - F.H. „MAW s.c. M.A. Wąchal” z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 248/135, 60-104 Poznań, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania, pod numerem 29050/2001/S, NIP: 7791584661, REGON: 630854674 z filią w Łodzi, al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź;
2. Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem 
www.strefasukienek.pl, za pośrednictwem którego Administrator świadczy Usługi umożliwiające zawarcie Umowy Sprzedaży;

2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

3. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego; 
5. Towary - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

8. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

9. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy regulamin;

10. Usługobiorca – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Usług.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.strefasukienek.pl prowadzony jest przez F.H. „MAW s.c. M.A. Wąchal” z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 248/135, 60-104 Poznań, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania, pod numerem 29050/2001/S, NIP: 7791584661, REGON: 630854674 z filią w Łodzi, al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź  zwaną dalej Sprzedawcą.
3. Niniejszy Regulamin określa:

3.1 rodzaj i zakres usług świadczonych przez sklep internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym www.strefasukienek.pl ,

3.2 warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy,

3.3 tryb postępowania reklamacyjnego,

3.4 warunki zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep Internetowy.

4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@strefasukienek.pl , telefonicznie w Dni robocze pod numerem +48 42 633 16 85 (opłata wg. cennika właściwego operatora) oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresemhttp://strefasukienek.pl/kontakt.
5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie głównej Sklepu Internetowego 
www.strefasukienek.pl , w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

6. Niniejszy regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronach Sklepu Internetowego www.strefasukienek.pl . Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz w punkcie 5 niniejszego paragrafu Regulaminu.

7. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

8. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3  Zasady korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Administrator Sklepu Internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206; z późn. zmian.).

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
- komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
- dostęp do poczty elektronicznej,
- przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 9.0 i nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
 - akceptacja plików Cookies oraz włączenie obsługi Javascript.

3. Administrator umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Administrator świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

3.1 prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym;

3.2 korzystaniu z Formularza Zamówienia.
4. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe:

            5.1 adresu korespondencji elektronicznej Usługobiorcy;

            5.2 Imienia i nazwiska Usługobiorcy;

5.3 numeru telefonu (komórkowego lub stacjonarnego);

5.4 hasła;

5.5 daty urodzenia Usługobiorcy.

6. W wyniku prawidłowej Rejestracji Sklep Internetowy tworzy dla Usługobiorcy Konto, które zostaje przypisane do jego adresu korespondencji elektronicznej. Tym samym zawierana jest umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie.

7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w Serwisie – w sekcji do tego przeznaczonej – adresu korespondencji elektronicznej i hasła.

8. Jeden Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie Internetowym.

9. Administrator ma prawo do usunięcia Konta lub jego zablokowania w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

11. Umowa o świadczenie przez Administratora Usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez samodzielne usuniecie Konta lub poprzez złożenie oświadczenia przez Usługobiorcę pisemnie na adres: F.H. „MAW s.c. M.A. Wąchal” z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 248/135, 60-104 Poznań, z filią w Łodzi, al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź; lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@strefasukienek.pl

12. Klient ma możliwość otrzymywania od Administratora informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.

13. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

14. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

15. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji.

16. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii. 

17. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

18. Sprzedawca jest uprawniony do nie zamieszczenia wypowiedzi, które są niezgodne ze stanem faktycznym, sprzeczne z prawem, naruszając prawa osób trzecich lub Sprzedawcy (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

19. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Administratora, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

20. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

21. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.strefasukienek.pl, dokonać wyboru towaru oraz jego specyfikacji  np. rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”.

3. W trakcie składania zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

3.1 Adresu korespondencji elektronicznej;

3.2 Imienia i nazwiska;

3.3 Adresu (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa)

3.4 Telefonu (komórkowego lub stacjonarnego)

3.5 dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT.

4. W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, wymagane jest dodatkowo wskazanie przez Klienta:

            4.1 nazwy firmy;

            4.2 NIP

            4.3 Adresu prowadzenia działalności gospodarczej (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa)

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać: informację o przedmiocie zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy, wybranej metody płatności oraz wybranego sposobu dostawy.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 5 Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
- Firmy Kurierskiej DPD:,

3. Aktualny cennik dostawy dostępny jest na stronach Sklepu Internetowego. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Wysyłka zamówionych Towarów realizowana jest w terminie podanym na karcie produktu określonym w dniach roboczych, nie dłuższym jednak niż 21 dni kalendarzowych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu Internetowego. Do tego terminu należy doliczyć czas dostawy w zależności od wybranego przewoźnika. 

5. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych zgodnie z punktem paragraf 6.

6. Sprzedawca dostarcza wraz z Towarem paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

§ 6 Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i obejmują podatek VAT.

2. Ceny Towarów wskazane w Sklepie Internetowym  nie uwzględniają kosztów dostawy – koszty dostawy zależą od sposobu dostawy Towarów, od wartości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towarów przez Klienta.

3. Całkowity koszt Zamówienia (cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
- płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) wskazany w informacji przesłanej Klientowi;

- płatność za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze przesyłki);

- płatność elektroniczna (przedpłata poprzez dotpay.pl)

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bądź płatności elektronicznej, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży za Sprzedawcą ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8 niniejszego paragrafu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie podając dane niezbędne do zwrotu pieniędzy za towar (imię, nazwisko, nr. konta) bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy (do pobrania tutaj – kliknij).

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar o ile to możliwe wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres: F.H. „MAW s.c. M.A. Wąchal” z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 248/135, 60-104 Poznań, z filią w Łodzi, al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź.

6. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym w granicach zwykłego zarządu zakupionym Towarem (np. wynikającym z konieczności przymierzenia lub innego sprawdzenia towaru). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.

8. Konsument zobowiązany jest ponieść koszty związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, jeżeli wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. W wypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

§ 8 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towarów 

1. Jeżeli zakup Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę, dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

2. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady Towarów można kierować na adres: F.H. „MAW s.c. M.A. Wąchal” ul. Głogowska 248/135, 60-104 Poznań z filią w Łodzi 90-418, Al. Kościuszki 23/25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@strefasukienek.pl, a w przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę również przy użyciu formularza kontaktowego.

3. Jeśli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może od Umowy Sprzedaży odstąpić albo zażądać obniżenia ceny. Jednakże Konsument nie może od Umowy Sprzedaży odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedawcę lub naprawiony, chyba że wady są nieistotne.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. Jeżeli Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży z powodu wady Towaru, strony Umowy Sprzedaży powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia

6. Jeżeli Konsument żąda obniżenia ceny z powodu wady Towar, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

7. Jeżeli Sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł Konsument.

§ 9 Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu są Artur Wąchal i Magdalena Wąchal prowadzący - F.H. „MAW s.c. M.A. Wąchal” z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 248/135, 60-104 Poznań, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania, pod numerem 29050/2001/S, NIP: 7791584661, REGON: 630854674 z filią w Łodzi, al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź; adres poczty elektronicznej: sklep@strefasukienek.pl.

9.2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującą polską ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmian.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (zwane dalej: RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz Polityką prywatności umieszczoną w zakładce https://strefasukienek.pl/content/5-polityka-prywatnosci

9.3 Niezbędnym elementem rejestracji (założenie konta w Sklepie Internetowym) oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, jego realizacji oraz obsługi.

9.4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane, gdy Klient wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego informacji handlowej w postaci bezpłatnego newslettera oraz w celu przetworzenia zapytania skierowanego do Sklepu Internetowego za pomocą Formularza kontaktowego.

9.5. Wyrażenie zgody, na przetwarzanie danych osobowych, przez Klienta następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

9.6. Zgromadzone dane osobowe Klientów nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zamówienia: firmie kurierskiej DPD, gdy przedmiot zamówienia doręczany jest na wskazany przez Klienta adres oraz serwisowi Dotpay.pl obsługującemu płatności elektroniczne – szybkie przelewy, gdy jako sposób zapłaty wybrano płatność elektroniczną. Zakres przekazywanych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum.

9.7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, oraz prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z  F.H. „MAW s.c. M.A. Wąchal” ul. Głogowska 248/135, 60-104 Poznań z filią w Łodzi 90-418, Al. Kościuszki 23/25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@strefasukienek.pl, :

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  Konsument może również przystąpić do rozwiązania sporu za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http:/webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018.


 

DARMOWA WYSYŁKA

 

GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

 

CHĘTNIE DORADZIMY